Gesamte Rechtsvorschrift NÖ LBVG

NÖ Landesbürgerevidenzengesetz

NÖ LBVG
beobachten
merken
Stand der Gesetzesgebung: 24.05.2018
NÖ Landesbürgerevidenzengesetz
StF: LGBl. 0050-0

§ 1 NÖ LBVG (weggefallen)


§ 1 NÖ LBVG seit 21.03.2019 weggefallen.

§ 2 NÖ LBVG (weggefallen)


§ 2 NÖ LBVG seit 21.03.2019 weggefallen.

§ 2a NÖ LBVG (weggefallen)


§ 2a NÖ LBVG seit 21.03.2019 weggefallen.

§ 3 NÖ LBVG (weggefallen)


§ 3 NÖ LBVG seit 21.03.2019 weggefallen.

§ 4 NÖ LBVG (weggefallen)


§ 4 NÖ LBVG seit 21.03.2019 weggefallen.

§ 5 NÖ LBVG (weggefallen)


§ 5 NÖ LBVG seit 21.03.2019 weggefallen.

§ 6 NÖ LBVG (weggefallen)


§ 6 NÖ LBVG seit 21.03.2019 weggefallen.

§ 7 NÖ LBVG (weggefallen)


§ 7 NÖ LBVG seit 21.03.2019 weggefallen.

§ 8 NÖ LBVG (weggefallen)


§ 8 NÖ LBVG seit 21.03.2019 weggefallen.

§ 9 NÖ LBVG (weggefallen)


§ 9 NÖ LBVG seit 21.03.2019 weggefallen.

§ 10 NÖ LBVG (weggefallen)


§ 10 NÖ LBVG seit 21.03.2019 weggefallen.

§ 11 NÖ LBVG (weggefallen)


§ 11 NÖ LBVG seit 21.03.2019 weggefallen.

§ 12 NÖ LBVG (weggefallen)


§ 12 NÖ LBVG seit 21.03.2019 weggefallen.

§ 13 NÖ LBVG (weggefallen)


§ 13 NÖ LBVG seit 21.03.2019 weggefallen.

Anlage

Anl. 1 NÖ LBVG (weggefallen)


Anl. 1 NÖ LBVG seit 21.03.2019 weggefallen.

NÖ Landesbürgerevidenzengesetz (NÖ LBVG) Fundstelle (weggefallen)


NÖ Landesbürgerevidenzengesetz (NÖ LBVG) Fundstelle seit 21.03.2019 weggefallen.

Sofortabfrage ohne Anmeldung!

Jetzt Abfrage starten