Bundesstatistikgesetz 2000

Inhaltsverzeichnis

BstatG

InhaltsverzeichnisBundesgesetz über die Bundesstatistik (Bundesstatistikgesetz 2000)
(NR: GP XX RV 1830 AB 2027 S. 179. BR: AB 6036 S. 657.)
StF: BGBl. I Nr. 163/1999

Sofortabfrage ohne Anmeldung!

Jetzt Abfrage starten