• alle
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Logo Jusline

BdokG - Bildungsdokumentationsgesetz

Bundesgesetz über die Dokumentation im Bildungswesen (Bildungsdokumentationsgesetz)
StF: BGBl. I Nr. 12/2002 (NR: GP XXI RV 832 AB 881 S. 84. BR: AB 6504 S. 682.)

Sofortabfrage ohne Anmeldung!

Jetzt Abfrage starten