Wirtschaftstreuhandberufsgesetz

Inhaltsverzeichnis

WTBG

InhaltsverzeichnisBundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz - WTBG)
(NR: GP XX RV 1273 AB 1635 S. 159. BR: AB 5877 S. 651.)
StF: BGBl. I Nr. 58/1999

Sofortabfrage ohne Anmeldung!

Jetzt Abfrage starten